സുഖമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കു | Malayalam Health Tips

സുഖമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കു | Malayalam Health Tips
Latest Malayalam Health Tips about Sleepless. ഉറക്കമില്ലയ്മ രോഗത്തെ കുറിച്ചും സുഖമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും kozhikkod Aster MIMS Hospitalile പ്രശസ്ത psychiatrist Biju Sunny MBBS MD സംസാരിക്കുന്നു.
ഉറക്കമില്ലായ്മ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. Doctor Biju Sunny – Aster MIMS Calicut – മറുപടി നൽകുന്നതാണ്

For appointment with Dr. Biju Sunny MD – Contact : 0495 3091 091
Or visit : https://astermims.com/

source

Shop Categories