കട്ടന്‍ചായ ദിവസവും ഹൃദയാഘാതവും കൊളസ്‌ട്രോള്‍ പടിക്കു പുറത്ത്||Health Tips Malayalam

കട്ടന്‍ചായ ദിവസവും ഹൃദയാഘാതവും കൊളസ്‌ട്രോള്‍ പടിക്കു പുറത്ത്||Health Tips Malayalam
ആരോഗ്യഗുണത്തില്‍ കട്ടന്‍ചായയാണോ ഗ്രീന്‍ ടീയാണോ കൂടുതല്‍ നല്ലതെന്ന കാര്യത്തില്‍ പലര്‍ക്കും ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാകും. ഗ്രീന്‍ ടീയേക്കാള്‍ ആരോഗ്യഗുണത്തില്‍ ഒട്ടും പുറകിലല്ലാ, കട്ടന്‍ചായയെന്നതാണ് വാസ്തവം.black tea health benefits

source

Shop Categories