പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം അപകട സൂചനകള്‍ |Parkinson Disease | Malayalam Health Tips

പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം അപകട സൂചനകള്‍ |Parkinson Disease | Malayalam Health Tips
Malayalam health video about Parkinson’s Disease (പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം – വിറയൽ രോഗം) : Early Symptoms, Causes and Treatment by Dr Sujith Ovallath, Senior Consultant Neurologist at Aster MIMS Calicut.

പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. Dr Sujith Ovallath- Senior Consultant Neurologist at Aster MIMS Calicut- മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.

For more contact : 0495 3091 091
For booking visit : https://astermims.com/centres-of-excellence/neurology-sciences

A Public Awareness Initiative by Aster MIMS Calicut

source

Shop Categories